Address:
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง
188 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

โทรศัพท์ 054 -795104
โทรสาร 054 -795521
สายด่วนผู้บริหาร 054 -795104
Send an Email
(optional)