ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (10)

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ภายใต้การนำของนายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตัวแทนจิตอาสา อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลงอบออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ  พื้นที่ตำบลงอบ  อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ภายใต้การนำของนายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคลสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตัวแทนจิตอาสา และ อสม.ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลปอน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

นายสุจิโรจน์  คงเมือง ประธานศปก.อ.ทุ่งช้าง ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ทางโปรแกรมซูม ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 21 ม.ค.2565 เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง (Cup ทุ่งช้าง) นำโดย นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง (ประธาน คปสอ.ทุ่งช้าง) นางผกาพรรณ์ จอมเมือง หน.กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ทุ่งช้าง พร้อมทีมสหวิชาชีพ จนท. รพ./รพ.สต./สสช. รวมถึง อสม. ผู้นำชุมชน ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ณ บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ 11 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ผลการดำเนินงาน มีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีน Astrazeneca จำนวน 10 คน Pfizer จำนวน 191 คน รวมทั้งสิ้น 201 คน ในจำนวนนี้ มีผู้รับบริการเป็นผู้พิการและผู้สูงอายุติดเตียงบ้านติดเตียง จำนวน 5 ราย

         29 ธันวาคม 2564 ทีมงาน คปสอ.ทุ่งช้าง และ อสม. ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

         6 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ทีมระบาดวิทยาสุ่มเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อสม.บ้านไร่ไทรงาม บ้านเฉลิมราช และบ้านน้ำเลียง สุ่มบ้านละ 1 คน ตามนโยบายป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวหมู่บ้านติดชายแดน

         9 มีนาคม 2564 สสอ.ทุ่งช้าง , รพ.สต.และ ,รพ.สต.บ้านปางแก และ สสช.บ้านมณีพฤกษ์ ร่วมกับทีมสำนักงานโภชนาการ กรมอนามัยให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านเฟือยลุง จำนวน 31ราย, โรงเรียนบ้านปางแก จำนวน 49 ราย และ โรงเรียนบ้านมณีพฤกษ์ จำนวน 28 ราย

         8 มีนาคม 2564 สสอ.ทุ่งช้าง, รพ.สต.ปอน ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ (ศตม.) และทีมหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงท่าวังผา (นคม.) ออกพ่นกระท่อมเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียในพื้นที่บ้านเฉลิมราช บ้านไร่ไทรงาม และบ้านนำเลียง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

         7 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 น.ทาง นคม.1.5.1 ท่าวังผา พร้อมด้วย สสอ.ทุ่งช้าง, รพ.สต.ปอน, อสม.บ้านน้ำเลียง และผู้นำชุมชน ร่วมกันปฏิบัติงานในการควบคุมโรคมาลาเรีย ไตรมาส 1/2564 ในพื้นที่บ้านน้ำเลียง หมู่ที่ 1 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.ให้สุขศึกษา
2.เจาะโลหิตค้นหาผู้ป่วยด้วยชุดตรวจ RDT 107 ราย พบ 0 ราย
3.ชุบมุ้งจำนวน 107 หลัง

         7 ธ.ค. 2563 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักงานสาธารณสุขทุ่งช้าง ร่วมกับ รพ.สต.และ ได้ออกตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ราษฎรอำเภอทุ่งช้างที่มารับผ้าห่มกันหนาวจาก บริษัท ไทยเบฟ จำกัด ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)