วันพฤหัสบดี, 10 กุมภาพันธ์ 2022 11:09

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ณ บ้านมณีพฤกษ์

เขียนโดย...

วันที่ 21 ม.ค.2565 เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง (Cup ทุ่งช้าง) นำโดย นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง (ประธาน คปสอ.ทุ่งช้าง) นางผกาพรรณ์ จอมเมือง หน.กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ทุ่งช้าง พร้อมทีมสหวิชาชีพ จนท. รพ./รพ.สต./สสช. รวมถึง อสม. ผู้นำชุมชน ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ณ บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ 11 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ผลการดำเนินงาน มีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีน Astrazeneca จำนวน 10 คน Pfizer จำนวน 191 คน รวมทั้งสิ้น 201 คน ในจำนวนนี้ มีผู้รับบริการเป็นผู้พิการและผู้สูงอายุติดเตียงบ้านติดเตียง จำนวน 5 ราย

อ่าน 196 ครั้ง